El Consell Escolar

Què és?

El Consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al Consell Escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

Composició del consell escolar

  • La directora que el presideix.
  • La cap d’estudis.
  • Els i les 5 representants del professorat s’elegeixen pel claustre.
  • Els i les 4 representants de pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i entre ells.
  • Una representant de l’ajuntament de la localitat.
  • Una representant d’administració i serveis (PAS), elegit per i entre aquest personal.
  • Una de les persones representants dels progenitors que la designa l’ AMIPA.
  • El secretari del centre amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell.

Funcionament

Les funcions del consell escolar són les que estableix l’article 148.3 de la Llei d’educació. A més, li correspon vetllar i donar suport a l’equip directiu per al compliment de la programació anual del centre i del projecte de direcció el qual, en el marc del projecte educatiu del centre, vincula l’acció del conjunt d’òrgans de govern unipersonals i col.legiats d’acord amb l’article 144.4 de la Llei d’educació.