El Claustre

QUÈ ÉS?

El Claustre de mestres és l’òrgan propi de participació d’aquests en la gestió i la planificació educatives del centre. Està integrat per mestres, un 60% són definitius en el centre, el presideix el/la director/a. A més intervenen dins el centre un auxiliar de conversa (llengua anglesa), ATEs i membres de l’EOEP.

FUNCIONS DEL CLAUTRE DE MESTRES.

 • Participar en l’elaboració del Projecte Educatiu del Centre.
 • Informar i aportar propostes al Consell Escolar del Centre i a l’Equip Directiu sobre l’organització i la PGA del Centre, i per al desenvolupament de les activitats escolars complementàries i de les extraescolars.
 • Establir criteris per a l’elaboració del Projecte Curricular del Centre, aprovar-lo, avaluar-ne l’aplicació i decidir-ne possibles modificacions.
 • Elegir els seus representants al Consell Escolar del Centre.
 • Informar del nomenament dels professors-tutors.
 • Emetre informe favorable sobre la proposta de creació d’altres òrgans de coordinació abans que la Direcció no la presenti al Consell Escolar.
 • Fixar i coordinar les funcions d’orientació i tutoria dels alumnes.
 • Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i la investigació pedagògiques, i en el de la formació del professorat de l’Institut.
 • Analitzar i valorar els resultats de l’avaluació dels alumnes i del Centre en general.
 • Aportar al Consell Escolar criteris i propostes per a l’elaboració del Reglament de Règim Interior.
 • Aportar a l’Equip Directiu criteris pedagògics sobre distribució horària del Pla d’Estudis del Centre, la utilització racional de l’espai escolar comú i de l’equipament didàctic en general.

FUNCIONAMENT DEL CLAUSTRE.

El Claustre es reuneix preceptivament una vegada per trimestre amb caràcter ordinari i sempre que el convoqui la Directora o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres. És preceptiu que es reuneixi al començament i al final de cada curs escolar i l’assistència al Claustre és obligatòria per a tots els seus membres. El secretari del Centre estén acta de cada sessió del Claustre, la qual, una vegada aprovada, passa a formar part de la documentació general del Centre.